Μεταπτυχιακές Σπουδές

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.
coach_mikri.jpg Ο Σ.Ε.Π.Κ. έλαβε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail που αναφέρεται στην δυνατότητα παρακολούθησης Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού . Για περισσότερες πληροφορίες σας παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο του e-mail.
coach.jpg Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 τριανταπέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, (β) Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, και (γ) Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Βελτίωσης Υγείας. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας (ΦΕΚ 1112/τ.Β'/04.07.2007).
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου κατά προτίμηση πτυχιούχοι Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών.
Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 21-11-2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ: Λυσσάνδρου 3-5, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής (το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sparti.uop.gr/~toda/metaptyxiaka.html )
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
3. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας. Εφόσον υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που ο-η υποψήφιος-α δεν διαθέτει αποδεικτικό, η καλή γνώση της ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.
7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
8. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης
Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
1ο Στάδιο.
Γραπτές εξετάσεις σε δύο Θεματικές Περιοχές: (α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων, και (β) Αρχές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Οι εξετάσεις έχουν συντελεστή βαρύτητας 65% στη συνολική βαθμολογία και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων στις εξετάσεις των δύο παραπάνω Θεματικών Περιοχών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) για τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης (2ο Στάδιο). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2008, η πρώτη Θεματική Περιοχή «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων» στις 10.00-12.00, η δεύτερη Θεματική Περιοχή «Αρχές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών» στις 14.00-16.00 καθώς και η εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών στις 17.00-19.00.
Η εξεταστέα ύλη είναι: α) Για τη θεματική περιοχή «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων»: 1. Σχεδιασμός, Οργάνωση, Στελέχωση και Έλεγχος-Αξιολόγηση στους σύγχρονους οργανισμούς 2. Ηγεσία 3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. β) Για τη θεματική περιοχή «Αρχές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών»: 1. Η έννοια, η φιλοσοφία και το περιβάλλον του μάρκετινγκ 2. Σχεδιασμός και περιεχόμενο της έρευνας μάρκετινγκ 3.Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ 4. Το μείγμα μάρκετινγκ.
2ο Στάδιο.
Αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, με συντελεστή βαρύτητας 20% στη συνολική βαθμολογία. (Συνεκτίμηση της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και ερευνητικής-συγγραφικής δραστηριότητας του υποψήφιου-ιας). Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε κλίμακα βαθμολογίας από 1-10 ανάλογα με τη συνάφεια των ανωτέρω χαρακτηριστικών με το ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων». Επίσης, το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει Συνέντευξη των υποψηφίων με συντελεστή βαρύτητας 15%.
H διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας επιλογής μπορούν να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Φεβρουάριο του Ακαδημαϊκού έτους 2008-09 και οι μέρες και ώρες διεξαγωγής του χαρακτηρίζονται από ευελιξία με σκοπό την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λυσσάνδρου 3-5, Σπάρτη, ΤΚ 23100 κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 - 13:00, τηλέφωνο 27310-89670, Φαξ 27310-89678 ιστοσελίδα http://sparti.uop.gr/~toda/metaptyxiaka.html και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κωνσταντίνος Δημόπουλος

ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (με βάση τις οδηγίες του ΑΣΕΠ)

Για την Αγγλική γλώσσα η καλή γνώση αποδεικνύεται :
Με πτυχίο:
§ FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
§ INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
§ BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
§ (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
§ LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL.
§ CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
§ CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
§ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
§ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iιι) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.
γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτ ερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software