Ο ΣΕΠΚ ΠΡΟΣ ΚΑΕ-ΤΑΚ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ σχετικά με την ταυτότητα προπονητή

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.
Ο Σ.Ε.Π.Κ. υπενθυμίζει ότι έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 11671/05 Υ.Α. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 407/29-3-2005. Εφιστώντας την προσοχή σας στο πολύ σημαντικό θέμα του δελτίου ταυτότητας προπονητή, σας επισημαίνουμε τις προϋποθέσεις χορήγησης του ως άνω δελτίου, καθώς και της αναγκαιότητας προσκόμισής του από τον πρώτο προπονητή του αγωνιστικού τμήματος, ελπίζοντας ότι δεν θα εμφανιστούν φαινόμενα μη νόμιμης άσκησης καθηκόντων πρώτου προπονητή με δυσμενείς αγωνιστικές και βαθμολογικές συνέπειες για την αγωνιζόμενη ομάδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11671/05 Τ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2,3 και 5 της ως άνω Υ.Α.:

 

-          Απαγορεύεται απολύτως η καθοδήγηση ομάδας στην Α΄ Κατηγορία Τοπικών και όλων των Εθνικών Κατηγοριών (Ανδρών και Γυναικών) κατά τη διάρκεια αγώνα από πρόσωπο στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπονητών. Η παράβαση της παραγράφου αυτής, δηλαδή η άσκηση των καθηκόντων του προπονητή από πρόσωπο στερουμένου του Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή, ανεξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, παρέχει το δικαίωμα στο αντίπαλο σωματείο ενστάσεως για κακή συμμετοχή προπονητή, η οποία επισύρει σε βάρος του παραβαίνοντος σωματείου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστών. Η ως άνω διάταξη δεν ισχύει για λόγους ανωτέρας βίας.

 

-          Το δελτίο ταυτότητας προπονητή που εκδίδεται από τον Σ.Ε.Π.Κ., θεωρείται από τον Σ.Ε.Π.Κ. και την Ε.Ο.Κ. και λογίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο της ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή καλαθοσφαίρισης για κάθε αγωνιστική περίοδο.

 

-          Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου που συμμετέχουν Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Κ. ή σωματεία του εδαφίου γ΄ της παρ.5 του άρθρου 31 που διοργανώνει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε., η Ε.Ο.Κ. ή οι Ε.Σ.Κ., ο γυμνασίαρχος ή ο κομισάριος κι έλλειψη αυτών ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, υποχρεούται να ελέγχει πριν από την έναρξη του αγώνα, μαζί με τα δελτία των αθλητών των διαγωνιζομένων ομάδων, το δελτίο ταυτότητας του προπονητή, που εκδίδει ο Σ.Ε.Π.Κ. το οποίο πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένο από τον Σ.Ε.Π.Κ. και την Ε.Ο.Κ.

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1,2 και 3 της ως άνω Υ.Α., επιτρέπεται στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες, αποκλειστικά για την ανδρική τους ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ή στην εκάστοτε ανώτατη επαγγελματική κατηγορία, η πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κι εφ’ όσον ο αλλοδαπός συγκεντρώνει αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου σπουδών προπονητή καλαθοσφαίρισης

 

β)  Ηλικία όχι ανώτερη των πενήντα πέντε ετών (55)

 

γ)  Έχει διατελέσει πρώτος προπονητής εθνικής ομάδας ανδρών για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια ή έχει διατελέσει για τρία (3) συνεχή χρόνια πρώτος προπονητής ανδρικής ομάδας που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ανώτατης βαθμίδας ξένης χώρας ή στο πρωτάθλημα N.C.A.A., Division one, των Η.Π.Α., ή έχει διατελέσει πρώτος προπονητής ομάδας N.B.A. ή βοηθός προπονητής για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια του N.B.A.

 

δ)  Υποβάλει δήλωση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ότι το υποβαλλόμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψής του είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της F.I.B.A. ή οποιαδήποτε άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

ε)  αποδέχεται και συνομολογεί με το ίδιο συμφωνητικό και με πρόβλεψη περί του όρου ή με αυτοτελή γραπτή δήλωσή του, ότι τυχόν συμβατικές οικονομικές διαφορές του με την Κ.Α.Ε. που τον απασχολεί, επιλύονται από τις επιτροπές του άρθρου 95 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3262/2004.

 

Η έγκριση της Γ.Γ.Α. για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από Κ.Α.Ε. παρέχεται υπό τον όρο ότι οι τυχόν συνεργάτες του θα είναι Έλληνες προπονητές

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software