Τα έντυπα για τις Σχολές της Γ' κατηγορίας

| Νέα του Σ.Ε.Π.Κ.

board basketball Έντυπα προς συμπλήρωση και κατάθεση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Σχολή προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' κατηγορίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Εντός του κειμένου θα βρείτε και έγγραφο με οδηγίες και διευκρινήσεις.Γίνονται δεκτά μόνο τα συγκεκριμένα έντυπα από την αρμόδια αρχή (ΓΓΑ).

board basketball Έντυπα προς συμπλήρωση και κατάθεση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Σχολή προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ' κατηγορίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Παρακάτω θα βρείτε και έγγραφο με οδηγίες και διευκρινήσεις. Γίνονται δεκτά μόνο τα συγκεκριμένα έντυπα από την αρμόδια αρχή (ΓΓΑ).

Διευκρινίζεται ότι συνολικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου

2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.

3. Απολυτήριο εξετάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπτονται από το Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας).

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) "περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη".
     Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
 

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής - γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:
-Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:
-Πτυχίο
-Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία

8. Για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ απαιτούνται:
-Πτυχίο
-Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση "μεταφοράς" μαθημάτων)
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτήριου λυκείου)

Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσων των υποψηφίων σπουδαστών είναι αποκλειστικά το διάστημα 15/03/2017 έως 21/04/2017. Όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση (γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ ευκρινή φωτοαντίγραφα - δεν χρειάζονται επικύρωση), θα πρέπει να αποσταλούν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι.

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελών



e-genius.gr ...intelligent web software