Διευκρινίσεις αναφορικά με την κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή

| Δελτία Τύπου

Με αφορµή δηµόσιες συζητήσεις, που λαµβάνουν χώρα το τελευταίο διάστηµα σχετικά µε την υποχρεωτική (δια νόµου) κατοχή δελτίου ταυτότητας προπονητή, ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης δια του παρόντος θα ήθελε να επισηµάνει τα εξής:

1. Με βάση την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία:
α) Κατά την έννοια του παρόντος νόµου προπονητής αθλήµατος ή κλάδου άθλησης είναι ο επαγγελµατίας που αναλαµβάνει, σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιµασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών.
β) Η άσκηση του επαγγέλµατος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον επαγγελµατία, ο οποίος, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος, λαµβάνει ατοµικό αριθµό µητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ.

2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό µητρώο προπονητών κοινοποιείται στην οικεία αθλητική οµοσπονδία και στον οικείο σύνδεσµο προπονητών" (Ν. 2725/1999, άρθρο 31, παρ. 1 και, σηµειώνεται δε, πως µε βάση τον Κανονισµό Προπονητών Καλαθοσφαίρισης "… στα αθλητικά σωµατεία που δεν απασχολούν προπονητή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Ν. 2725/1999" καθώς και οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων κυρώσεις για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τις τροποποιηθείσες διατάξεις του Ν.2725/99, οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής:
α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Α' επιπέδου σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.), Τµήµα Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ή ακαδηµία, καθώς και στην Εθνική Οµάδα ως οµοσπονδιακοί προπονητές σε όλες τις κατηγορίες και αγωνίσµατα. Επίσης µπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Β' και Γ' επιπέδου.
β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Β' επιπέδου απασχολούνται σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωµατείο ή ακαδηµία, καθώς και ως βοηθοί προπονητή στους προπονητές Α' επιπέδου. Επίσης µπορούν να απασχολούνται όπου και οι προπονητές Γ' επιπέδου.
γ) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος προπονητή Γ' επιπέδου απασχολούνται ως βοηθοί προπονητή στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές µπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου, καθώς και ως πρώτοι προπονητές σε σωµατεία ή ακαδηµίες στις κατηγορίες που συµµετέχουν σε αναπτυξιακά µη µοριοδοτούµενα πρωταθλήµατα όλων των αγωνισµάτων".

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων ως τροποποιήθηκαν, έχει ανασταλεί και η έναρξη εφαρμογής τους έχει τοποθετηθεί το έτος 2024.

Για τις κατηγορίες στις οποίες απασχολούνται οι προπονητές αναλόγως του επιπέδου τους, έως την ως άνω έναρξη ισχύος του Νόμου, ισχύει ο Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Υ.Α.11671/2005) και οι κατηγορίες που προβλέπονται σε αυτόν.

2. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, διαχρονικά, µε παρεµβάσεις προς όλους τους αρµόδιους φορείς, απαιτούσε την εφαρµογή της ισχύουσας αθλητικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα του νόµου 2725/1999 (άρθρο 31, παρ. 1 και 2) και των πρόσφατων τροποποιήσεων αυτού. Συγκεκριµένα, ακόµα και σε εποχές που παρατηρήθηκε σε µεγάλη έκταση καταστρατήγηση του πνεύµατος του νόµου, ο ΣΕΠΚ, αξίωνε αυτό που ο νόµος ορίζει δηλαδή την θεσµοθέτηση της υποχρέωσης σε όλες τις οµάδες και βαθµίδες, να απασχολούνται προπονητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου (Πρόσφατη επιστολή Προς Ε.Ο.Κ., 03 Μαρτίου 2022).

3. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, προβλέποντας εγκαίρως πιθανά πρακτικά προβλήµατα της εφαρµογής διατάξεων του νόµου, µε επιστολή του προς την Γ.Γ.Α. την 01/03/2022, αιτείτο την παράταση έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 31 Α παρ.2 Ν.2725/99, όπως επίσης και την επιβεβαίωση έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 31 παρ.4 Ν.2725/99.

4. Ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, δρα πάντα εναρµονισµένος µε την κείµενη νοµοθεσία και βάση του Ιδρυτικού Καταστατικού του, το οποίο ρητά στο άρθρο 2.2. και 2.3 αναφέρει πως, σκοπός του Συνδέσµου είναι η "Η δια της συνεργασίας των µελών µετά των λοιπών αθλητικών κρατικών παραγόντων προώθηση του αθλήµατος” και "Η αναγνώριση και κατοχύρωση της θέσεως και των δικαιωµάτων των µελών αυτού στο χώρο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης…” , και σε αυτό το πνεύµα επιχειρούσε και επιχειρεί να συνεργαστεί µε τους αρµόδιους φορείς.

Κρίνουµε απαραίτητο να αναφέρουµε πως σε διαδοχικές συναντήσεις του Προεδρείου του Συνδέσµου µε εκπροσώπους της Ε.Ο.Κ., λάβαµε την ρητή διαβεβαίωση πως ο νόµος θα εφαρµοσθεί στο ακέραιο. Πρέπει όµως να καταστήσουµε σαφές, πως η εφαρµογή του νόµου, άπτεται των υπευθύνων αρχών διεξαγωγής των πρωταθληµάτων και των ελεγκτικών τους οργάνων και οχι του ΣΕΠΚ.

5. Στο πνεύµα που το καταστατικό µας επιτάσσει, υπογραµµίζουµε πως ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, όχι µόνο δεν τίθεται απέναντι σε κανέναν συνάδελφο ή εν δυνάµει συνάδελφο, αλλά αντιθέτως τείνουµε χείρα βοήθειας προς την διευκόλυνση οποιασδήποτε δυσκολίας µπορεί να προκύψει, πάντα όµως υπό τον πρίσµα της νοµιµότητας, στο οποίο όχι µόνο είµαστε υποχρεωµένοι αλλά συνειδητά έχουµε επιλέξει να υπηρετούµε.

6. Επίσης, θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε πως ο Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε αθλητικού σωµατείου, θέλει να ενηµερωθεί σχετικά.

Χορηγοί

Προσφορές

Basketball 01 Γενικές Πληροφορίες

playbook white Ask the Coach

members icon Πληροφορίες Μελώνe-genius.gr ...intelligent web software